هیئت مدیره

هئیت مدیره


بر اساس دعوت مورخ 14 اردیبهشت 1396 نشست مجمع عمومی عادی انجمن مطالعات منطقه‌ای روز دوشنبه 1 خرداد 1396 تشکیل شده و پس از معرفی نامزدهای عضویت و اخذ و قرائت آرا، اعضای زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. دکتر الهه کولایی در نخستین نشست هیئت مدیره جدید به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب شد.

دکتر الهه کولایی

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

دکتر جعفر حق پناه

دکتر حمید احمدی

دکتر سید حمزه صفوی همامی

دکتر احمد دوست محمدی

دکتر علی صباغیان

دکتر محمدرضا مجیدی

دکتر محمدصادق کوشکی