گروه های علمی انجمن

گروه‌های علمی انجمن


گروه‌های تخصصی انجمن

کمیته آموزش و پژوهش

کمیته انتشارات

کمیته آمار و اطلاعات

کمیته پذیرش و روابط عمومی

کمیته گردهمایی‌های علمی

 

 

 

گروه‌های تخصصی انجمن


کمیته اروپا

کمیته آمریکای شمالی

کمیته آمریکای لاتین

کمیته اوراسیای مرکزی

کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا

کمیته شرق آسیا

کمیته جنوب شرق آسیا

کمیته جنوب آسیا

کمیته آفریقا